Chính sách hoàn học phí

1. Trường hợp hủy lớp:

  • Người tham gia không đủ số lượng theo quy định của lớp, lớp học sẽ không mở.
  • Học viên sẽ được thông báo hủy lớp 24h trước khi diễn ra lớp hoc.
  • Học viên chủ động hủy lớp, vui lòng thông báo trước khi diễn ra lớp học 48h đến EduCook. 

2. Trường hợp hoàn tiền:

  • Trường hợp 1: EduCook hủy lớp, học viên đã thanh toán sẽ nhận được thông báo hoàn tiền 24h sau thời gian chính thức diễn ra lớp học.
  • Trường hợp 2: Học viên đã thanh toán nhưng thông báo có lý do đặc biệt không tham gia lớp học sẽ được hoàn tiền theo như thỏa thuận với EduCook.
  • Các trường hợp khác: EduCook không chịu trách nhiệm hoàn tiền.